Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

23.01.2020

Raport bieżący 2/2020

Zarząd Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rozstrzygnięciu konkursu "Projekt Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020", projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR"), w ramach którego spółka zależna T+S Sp. z o.o. (dalej: Spółka zależna) złożyła wniosek o uzyskanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej. Projekt Spółki zależnej znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Celem projektu, który ma być realizowany w latach 2020-2022, jest opracowanie technologii przetworzenia odpadów poprodukcyjnych powstałych w procesie produkcji aluminiowych stopów odlewniczych. Spółka informuje, że w ramach powyższego projektu, Spółka zależna ma prawo do uzyskania dofinansowania w kwocie do 25 746 078,19 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych dziewiętnaście groszy).

Ze względu na badawczo-rozwojowy charakter projektu i jego etapowość, poniesione wydatki inwestycyjne oraz związane z nimi dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej mogą zostać urzeczywistnione w sposób częściowy w zależności od stopnia realizacji inwestycji.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym wyraziła zgodę na realizację pierwszego i drugiego etapu inwestycji z łącznym limitem wydatków kwalifikowanych dla tej fazy projektu w wysokości 5 873 232,04 zł (słownie: pięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa złote cztery grosze), które będą poniesione w latach 2020-2021. W zależności od uzyskanych efektów badań, władze Spółki będą podejmować dalsze decyzje odnośnie ewentualnej realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia.

Otrzymanie dofinansowania wymaga podpisania stosownej umowy. W umowie określone zostaną szczegółowe warunki wykorzystania i rozliczania uzyskanych środków finansowych.

 

Wróć

Nasi klienci