Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

23.01.2020

Raport bieżący 1/2020

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

- 23 marca 2020 roku - Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2019;

- 14 maja 2020 roku - Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku zawierający kwartalną informację finansową;

- 30 września 2020 roku - Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku;

- 30 listopada 2020 roku - Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku zawierający kwartalną informację finansową.

Zarząd Spółki oświadcza ponadto, że:

Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2019 oraz II kwartał roku obrotowego 2020.

 

Wróć

Nasi klienci