Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Airway Medix

22.11.2019

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWESPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWPRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 146 848 34 199
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (1526) (1986) (354) (467)
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM (979) (3053) (227) (718)
ZYSK (STRATA) NETTO (905) (2896) (210) (681)
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (905) (2896) (210) (681)
ZYSK (STRATA) NA AKCJĘ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ- PODSTAWOWY (0,02) (0,05) (0,00) (0,01)
ROZWODNIONY (0,02) (0,05) (0,00) (0,01)
CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM (616) (2879) (143) (677)
CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM PRYZPISANE AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (616) (2879) (143) (677)
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJAKTYWA TRWAŁE 36395 28361 8322 6596
AKTYWA OBROTOWE 6600 17294 1509 4022
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 33392 34008 7636 7909
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 7511 4783 1717 1112
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2092 6863 478 1596
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHXV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ 4205 (3279) 976 (771)
XVI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (5261) (2072) (1221) (487)
XVII. PRZEPŁYWY PIENIEŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 362 4105 84 965
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (694) (1246) (161) (293)
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWEPRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 146 848 34 200
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (1527) (1985) (354) (469)
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 22 (2609) 5 (615)
ZYSK (STRATA) NETTO 96 (2395) 22 (565)
ZYSK (STRATA) NA AKCJĘPODSTAWOWY 0,00 (0,04) 0,00 (0,01)
ROZWODNIONY 0,00 (0,04) 0,00 (0,01)
CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM 96 (2395) 22 (565)
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJAKTYWA TRWAŁE 34577 28759 7906 6688
AKTYWA OBROTOWE 6063 15639 1386 3637
KAPITAŁ WŁASNY 32708 32612 7479 7584
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 4344 4383 993 1019
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 3588 7404 820 1722
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHPRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ 4432 (3794) 1029 (895)
RZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (5592) (2113) (1298) (498)
PRZEPŁYWY PIENIEŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 513 4105 119 968

 

34693048_AWM_3Q_2019_SF_FINAL_.pdf

 

Wróć

Nasi klienci