Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Airway Medix

27.05.2019

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
SKONSOLODOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 01.01.2019-31.03.2019 01.01.2018-31.03.2018 01.01.2019-31.03.2019 01.01.2018-31.03.2018
Przychody ze sprzedaży 73 97 17 23
Zysk/strata ze sprzedaży -455 -564 -106 -135
Zysk/strata przed opodatkowaniem 361 -245 84 -59
Zysk/strata netto 215 -221 50 -53
Zysk/strata netto przypisany:akcjonariuszom jednostki dominującej 215 -221 50 -53
udziałom niekontrolującym - - - -
Zysk/strata na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyrażony w złotych/euro na jedną akcjępodstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00
rozwodniony 0,00 0,00 0,00 0,00
Całkowity dochód przypadający: 322 -266 75 -64
akcjonariuszom jednostki dominującej 322 -266 75 -64
udziałom niekontrolującym - - - -
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2019 (niebadane) 31.12.2018 (badane) 31.03.2019 (niebadane) 31.12.2018 (badane)
Aktywa trwałe 29 960 28 361 6 965 6 596
Aktywa obrotowe 23 026 17 294 5 353 4 022
Aktywa ogółem 52 986 45 655 12 319 10 617
Kapitał własny ogółem 34 330 34 008 7 981 7 909
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 34 330 34 008 7 981 7 909
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące - - - -
Zobowiązania długoterminowe 4 625 4 783 1 075 1 112
Zobowiązania krótkoterminowe 14 031 6 863 3 262 1 596
Pasywa ogółem 52 986 45 654 12 319 10 617
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2019-31.03.2019 (niebadane) 01.01.2018-31.03.2018 (niebadane) 01.01.2019-31.03.2019 (niebadane) 01.01.2018-31.03.2018 (niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 231 -813 54 -102
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 923 -2 242 -447 -630
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 468 - 1 040 -
Przepływy pieniężne netto razem 2 776 -3 055 646 -731
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWESPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 01.01.2019-31.03.2019 (niebadane) 01.01.2018-31.03.2018 (niebadane) 01.01.2019-31.03.2019 (niebadane) 01.01.2018-31.03.2018 (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 73 97 17 23
Zysk/strata ze sprzedaży -455 -559 -106 -134
Zysk/strata przed opodatkowaniem 585 -255 136 -61
Zysk/strata na akcję wyrażony w złotych/euro na jedną akcję: 439 -230 102 -55
podstawowy 0,01 0,00 0,00 0,00
rozwodniony 0,01 0,00 0,00 0,00
Całkowite dochody ogółem 439 -230 102 -55
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2019 (niebadane) 31.12.2018 (badane) 31.03.2019 (niebadane) 31.12.2018 (badane)
Aktywa trwałe 30 651 28 759 7 126 6 688
Aktywa obrotowe 20 428 15 639 4 749 3 637
Aktywa ogółem 51 079 44 398 11 875 10 325
Kapitał własny 33 050 32 612 7 684 7 584

 

33329894_Grupa_AWM_Raport_1Q2019_FINAL.pdf

 

Wróć

Nasi klienci