Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Airway Medix

27.04.2019

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2018 2017 2018 2017
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
Przychody ze sprzedaży 921 - 216 -
Zysk/strata ze sprzedaży -2 612 -3 912 -612 -922
Zysk/strata przed opodatkowaniem -1 995 780 -468 184
Zysk/strata netto przypisany: -2 034 635 -477 150
Akcjonariuszom jednostki dominującej -2 034 635 -477 150
Zysk/strata na akcjęprzypadający akcjonariuszom jednstki dominującej wyrażony w złotych/ euro na jedną akcję - - - -
podstawowy -0,03 0,01 -0,01 -
rozwodniony -0,03 0,01 -0,01 -
Całkowity dochód ogółem przypisany: -2 040 521 -478 123
Akcjonariuszom jednostki dominującej -2 040 521 -478 123
Udziałom niekontrolującym - - - -
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
Aktywa trwałe 28 361 14 904 6 596 3 573
Aktywa obrotowe 17 294 13 595 4 022 3 259
Aktywa ogółem 45 654 28 499 10 617 6 833
Kapitał własny ogółem 34 008 25 249 7 909 6 054
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 34 008 25 249 7 909 6 054
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące - - - -
Zobowiązania długoterminowe 4 783 2 050 1 112 491
Zobowiązania krótkoterminowe 6 863 1 200 1 596 288
Pasywa ogółem 45 654 28 499 10 617 6 833
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 110 -3 686 -729 -868
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 321 8 801 -778 2 073
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 064 -2 008 952 -473
Przepływy pieniężne netto razem -2 367 3 107 -555 732

 

33096673_AWM_Ocena_RN__jednostka_+_GK__dot._SF_par._70_oraz_71.pdf

33096673_AWM_Oswiadczenie_RN_dot._KA.pdf

33096673_AWM_SzDZ_2018_FINAL.pdf

33096673_SSF_AWM_2018_FINAL.pdf

33096673_Sprawozdanie_z_badania_GK_AWM_2018.pdf

 

Wróć

Nasi klienci