Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Airway Medix

27.04.2019

Raport okresowy roczny za 2018 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2018 2017 2018 2017
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
Przychody ze sprzedaży 921 - 216 -
Zysk/strata ze sprzedaży -2 612 -3 912 -612 -922
Zysk/strata przed opodatkowaniem -2 231 -214 -523 -51
Zysk/strata na akcję wyrażony w złotych/euro na jedną akcję -2 164 -315 -507 -74
podstawowy -0,04 -0,01 -0,01 -
rozwodniony -0,04 -0,01 -0,01 -
Całkowite dochody ogółem -2 164 -315 -507 -74
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
Aktywa trwałe 28 759 14 965 6 688 3 588
Aktywa obrotowe 15 639 13 485 3 637 3 233
Aktywa ogółem 44 398 28 450 10 325 6 821
Kapitał własny 32 612 24 045 7 584 5 765
Zobowiązania długoterminowe 4 383 1 741 1 019 417
Zobowiązania krótkoterminowe 7 404 2 664 1 722 639
Pasywa ogółem 44 398 28 451 10 325 6 821
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 728 -3 818 -639 -899
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 725 9 010 -873 2 123
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 064 -2 008 952 -473
Przepływy pieniężne netto razem -2 389 3 183 -560 750

 

33096664_AWM_Ocena_RN__jednostka_+_GK__dot._SF_par._70_oraz_71.pdf

33096664_AWM_Oswiadczenie_RN_dot._KA.pdf

33096664_AWM_SzDZ_2018_FINAL.pdf

33096664_JSF_AWM_2018_FINAL.pdf

33096664_Sprawozdanie_z_badania_AWM_2018.pdf

 

Wróć

Nasi klienci